Historien om Musée Bernadotte i Pau

Den 26 januari 1763 kom ett gossebarn till världen i staden Pau. Pau ligger underbart vackert vid foten av de ofta snöklädda Pyrenéerna i sydvästra Frankrike.
Barnet skulle en dag bli kung av Sverige och kung av Norge med namnet Karl XIV Johan.

Han döptes till Jean men fick också tillnamnet Baptiste av sin moder. Skälet var att hon ville kunna skilja honom från den äldre brodern som också hette Jean. Denne fick tillnamnet Evangeliste.

Jean Baptiste föddes i ett vackert flerfamiljshus i borgerlig stil. Här bodde han i en av våningarna tillsammans med fadern Henri, modern Jeanne de Saint-Jean och de äldre syskonen. Huset inrymmer idag Musée Bernadotte.

Rue BernadotteRue Tran

Huset, Maison Belagué, ligger centralt i Pau och mellan två gator, Rue Bernadotte (på sin tid Rue Neuve des Cordeliers) och Rue Tran. Det uppfördes i mitten av 1700-talet. Det är en tilltalande byggnad med vacker fasad åt ena gatan och med inbjudande gård och loftgångar på fasaden mot den andra gatan. Allt vittnar om en svunnen tid. Huset är unikt genom att det interiört är ett av de få hus som finns kvar i Pau med den ursprungliga inredningen väl bevarad. I huset finns bl.a. två kök som är mer eller mindre intakta från mitten av 1700-talet. Huset är kulturminnesmärkt.

Karl XIV Johan försökte på sin tid köpa huset för att användas som hospital för krigsinvalider. Priset var dock för högt. I början av 1930-talet började historieintresserade personer i Pau under ledning av den dynamiske v. borgmästaren Docteur Casassus att fundera på hur Maison Belagué skulle kunna bevaras för eftervärlden som ett museum över stadens store son, den svenske och den norske kungen Karl XIV Johan. År 1935 bildades en vänförening, sedermera kallad Société des Amis du Musée Bernadotte, som hyrde den våning i huset där Karl XIV Johan föddes. Här lades grunden för de omfattande samlingar om Karl XIV Johan och hans efterkommande som idag finns i museet.

Under Andra världskriget var det lilla museet stängt. Efter kriget fick Pau en drivande borgmästare i Louis Sallenave. Han insåg vikten för Pau av att fånga upp den då framväxande turismen och utnyttja den attraktionskraft som låg i ett framtida Bernadotte- museum. Han tog därför kontakt med den svenske ambassadören i Paris Karl Ivan Westman och dennes initiativrike och högt bildade kulturråd Gunnar W. Lundberg och föreslog köp av Maison Belagué och inrättandet av ett museum i detta. Herrarna uppvaktade dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf, sedermera Gustaf VI Adolf. Detta resulterade i att i slutet av 1940-talet kunde huset förvärvas och ett museum skapas kring Karl XIV Johan och hans familj. Husköpet och museet finansierades med generösa donationer från det svenska Kungahuset, staden Pau, svenska staten och La Direction des Musées de France. En avgörande roll för samlingarnas tillkomst hade kulturrådet Gunnar W. Lundberg, både som organisatör och donator. Ägare av fastigheten liksom av museets samlingar blev staden Pau som sedan dess också svarar för driften av museet. Detta sköts idag tillsammans med stadens andra och större museum, Musée des Beaux Arts. Det senare har en förnämlig samling konst.

Det nya museet invigdes den 21 juli 1951 av den svenske kungen Gustaf VI Adolf. Det var ett för sin tid modernt museum med bl.a. tilltalande miljöer och inredningar från tiden för Bernadottes födelse. Det ursprungliga köket är en del av detta. Där finns också en betydande samling av tavlor, skulpturer, medaljer, kopparstick och föremål med anknytning till Karl XIV Johan och hans efterkommande.

Vänföreningen i Frankrike hade på sin tid som medlemmar en lång rad av de då ledande personligheterna i både Sverige och Frankrike med Sveriges kung Gustaf VI Adolf och Frankrikes president M. René Coty som högsta beskyddare. En svensk vänförening, Bernadotte-Musei Vänner, bildades år 1959 på initiativ av Gustaf VI Adolf och med hans handsekreterare fil.dr Carl- Fredrik Palmstierna som drivande kraft.

I början av detta sekel var museet i stort behov av både yttre och inre reparationer. Den svenska vänföreningen Bernadotte-Musei Vänner tog därför initiativet till en renovering och upprustning. Ett konkret förslag presenterades våren 2012 för Paus dåvarande borgmästare Mme Martine Lignières Cassou. Efter ett omsorgsfullt förarbete där den svenska vänföreningen och staden Pau arbetade nära tillsammans kunde en överenskommelse ingås år 2015 mellan staden Pau med dess nye borgmästare och tidigare minister i två franska regeringar M. François Bayrou och Bernadotte-Musei Vänner. I avtalet bestämdes vad som skulle åtgärdas för att dels återställa fastigheten i sitt ursprungliga skick från mitten av 1700-talet, dels skapa ökat intresse för museet i turist- och universitetsstaden Pau och inte minst bland den yngre generationen.

Arbetena påbörjades i mindre skala i juni 2017. Våren 2018 tillträdde Aurore Méchain som chef över Museet varvid en mer omfattande projektering av renoveringen påbörjades.

En omfattande renovering av själva byggnaden är nödvändig för att möte de säkerhetskrav som gäller idag, el och vattenförsörjningen, säkerhet vid utrymning i händelse av brand, tillgänglighet för handikappade etc. Därutöver måste alla föremål noga renoveras för att återskapas hur de såg ut från början.

Ingången till museet kommer nu att ske från Rue Bernadotte. I våningsplan två visas tiden för Jean Baptiste Bernadottes födelse, i våningsplan ett Jean Baptistes liv som Karl XIV Johan, Sveriges Konung och utvecklingen av förbindelserna mellan Frankrike och Sverige och i bottenvåningen kommer temporära utställningar att visas samt att vara avsedd för svensk- franska aktiviteter inom det kulturella samarbetet.

Med tanke på de mycket omfattande arbete som behöver göras och som stöds av såväl staden Pau som  kulturdepartementet i Paris, kommer museet att öppnas upp helt först i början av år 2024.

Renoveringen och upprustningen har också möjliggjorts tack vare generösa bidrag från HMK Carl XVI Gustaf och flera privatpersoner liksom också bidrag från Bernadotte Musei Vänner.

Stockholm i oktober 2021.